loading

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (Hugs Insurance Broker Co.,Ltd.)

บริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ตระหนักถึงและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้บริการ กรรมการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บรักษา ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ตลอดจนสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับลูกค้า ผู้ใช้บริการ กรรมการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรักษา ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ

2. คำนิยาม

 • 2.1 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ฮักซ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทในเครือ
 • 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ IP Address รูปภาพ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 2.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 • 2.4 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บ รวบรวม บันทึก จัดระบบ ทำโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม กู้คืน การใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ลบ ทำลาย
 • 2.5 เว็บไซต์ (Website) หมายถึง เว็บไซต์ แอฟพลิเคชั่น และ/ หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งให้บริการโดยบริษัทฯ ที่ติดตั้ง หรือให้บริการบนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม เก็บรักษา การนำมาใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลนั้น ๆ ของลูกค้า ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น และที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหรือเข้าทำสัญญา การนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการขาย หรือการบริการเสริมจากบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต่อเมื่อลูกค้า ผู้ใช้บริการสมัครเพื่อเข้าใช้บริการ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือเมื่อลูกค้าได้รับการบริการ หรือได้ใช้บริการใด ๆ จากบริษัทฯ ได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (General Data) ได้แก่
  • ชื่อ-นามสกุล, เพศ อายุ สัญชาติ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ไลน์ไอดี เป็นต้น
  • หมายเลขบัตร เช่น เลขบัตรประจำกตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เลขบัญชีธนาคาร, เลขบัตรเครดิต เป็นต้น
  • ภาพถ่ายสำเนาบัตร และ/หรือรูปภาพ เอกสาร หลักฐานที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบอนุญาตขับขี่, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนรถ, สำเนากรมธรรม์ประกันภัย, สำเนาบัตรเครดิต, สำเนาเอกสารทางการเงิน/ธนาคาร
  • ข้อมูลที่ระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ทะเบียนรถ, โฉนดที่ดิน เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน/ธนาคาร เช่น เงินเดือน รายได้ การใช้จ่าย การกู้ยืมเงิน การชำระหนี้
  • ข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสาร เช่น IP address, MAC address, Cookie ID เป็นต้น
  • ข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น Log file, ข้อมูลจราจร ข้อมูลทำธุรกรรม ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลอื่นทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย
  • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน หรือข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แก้ไข เปลี่ยนแปลงปรับปรุง อัพเดท หรือเพิ่มเติมในบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าของข้อมูล
  • ข้อมูลประวัติเคลมประกันภัย หรือการเรียกร้องสินไหมทดแทน
  • ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และความพึงพอใจของลูกค้า /ผู้ใช้บริการ
  • ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้น ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ เช่น วันเดือนปีเกิด, เพศ, อายุ, สัญชาติ, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลทางการเงิน/ธนาคาร, ข้อมูลการจ้างงาน เป็นต้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้ต้องขอความยินยอมจากลูกค้า/ผู้ใช้บริการก่อนทำการเก็บรวบรวม บริษัทฯจะต้องแจ้งให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมก่อนทำการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) ได้แก่ เช่น เชื้อชาติ, ศาสนา, รูปภาพใบหน้า, ลายนิ้วมือ, ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง, รายละเอียดการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพ เป็นต้น

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ใช้บริการ มาจาก 2 ช่องทาง ได้แก่

 • 4.1 การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมจากขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้
  • จากการสมัครเข้าใช้บริการ ซื้อผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับบริษัทฯ
  • จากการสมัครใจของลูกค้า/ผู้ใช้บริการในการส่งคำร้องขอ เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาตามคำร้องขอ
  • จากการที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการติดต่อกับบริษัทฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
  • จากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่าน browser’ cookies ของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
  • จากข้อมูลการทำธุรกรรมสัญญา หรือการทำนิติกรรมอื่น ๆ
  • จากการทำแบบสำรวจ หรือแบบสอบถาม การเข้าแข่งขันหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
 • 4.2 การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากบุคคลที่สาม ได้แก่
  • จากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญา บริษัทคู่ค้า และหรือพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ
  • จากบริษัทประกันภัยอื่นที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาในฐานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
  • จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงิน

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า/ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 5.1 เพื่อนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใด ๆ ของบริษัทฯ บริษัทคู่ค้า และ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • 5.2 เพื่อดำเนินการจัดทำและต่ออายุกรรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ
 • 5.3 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้บริการของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
 • 5.4 เพื่อส่งเสริมการขายหรือทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการปัจจุบัน และลูกค้า/ผู้ใช้บริการมุ่งหวังอนาคต
 • 5.5 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งได้แจ้งมาโดยลูกค้า/ผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า/ผู้ใช้บริการอาจ ถูกเรียกร้องค่าเสียหาย หรือกรณีอื่นใดที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการมีส่วนเกี่ยวข้องอันเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ดูแลจัดการ และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 5.6 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การตรวจสอบ การออแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ การดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการของบริษัทฯ เป็นต้น
 • 5.7 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลจากที่ได้กล่าวไปแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังต่อไปนี้

 • 6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ทั้งในรูปแบบเอกสาร หลักฐาน รูปภาพ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่จำเป็น สำหรับการให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น ภายใต้การยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการที่ให้กับบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • 6.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และป้องกันกิจกรรมที่มีแนวโน้มจะขัดต่อกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงเพื่อใช้ในการติดต่อ/สื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความ อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อสอบถาม แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ ยืนยันตัวตน สำรวจความคิดเห็น หรือนำเสนอ/แนะนำสินค้าและการบริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น
 • 6.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม เพื่อใช้ในการบริการในด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ หรืออำนวยความสะดวกอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมหรือทำนิติกรรมที่ต้องการได้สำเร็จ โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้บุคคลที่สามเหล่านั้น จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และห้ามมิให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
  • ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น ๆ
  • ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์กับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และลูกค้า/ผู้ใช้บริการท่านอื่น
  • ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน การดำเนินคดีของพนักงานอัยการ หรือการพิจารณาคดีของศาล
  • ให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ
   ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการให้แก่กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
  • กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  • ผู้ถือหุ้น ผุ้ร่วมลงทุน ตัวแทน และนายหน้าของบริษัทฯ
  • บริษัทคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทประกันภัย บริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงิน เป็นต้น
  • ที่ปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น
  • ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการทางการตลาด ส่งเสริมการขาย และทางการเงิน ตัวแทนรับชำระเงิน เป็นต้น
 • 6.4 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้วิธีการเข้ารหัสหรือแฮกข้อมูล รักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงใช้มาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯได้จำกัดสิทธิในการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการไว้เพียงเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความลับของข้อมูล ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจถูกเลิกจ้างและหรือถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาได้
 • 6.5 สิทธิของเจ้าของข้อมูล
  ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ มีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
  • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อยืนยันตัวตนจากลูกค้า/ผู้ใช้บริการก่อน
  • สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด
  • สิทธิในการขอให้จำกัด ระงับ เพิกถอน หรือยกเลิกการใช้ และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
  • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้าสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการคัดค้านหรือโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  • สิทธิในการถอนความยินยอม หรือร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของลูกค้า/ผู้ใช้บริการที่เคยให้แก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
  • สิทธิในการขอทราบความมีอยู่ การระบุตัวตน ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เปิดเผยของบริษัทฯ
  • สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังลูกค้า/ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการกำหนด
  • สิทธิในการร้องขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่เป็นข้อมูล ซึ่งลูกค้า/ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บรักษา
 • 6.6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะจัดให้มีแนวทางการทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการ ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในลำดับถัดไป
 • 6.7 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัต้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้า/ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ผ่านทางบริษัท ฮักซ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 7. ช่องทางการติดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาแจ้งผลการการพิจารณาตามคำร้องของลูกค้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับคำร้องขอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถปรากฎชื่อ สิ่งบ่งชี้ลักษณะ หรือการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อไป
 • 6.8 นโยบายคุกกี้
  คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูล text files บนคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวม standard internet log information และข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ หรือผู้ให้บริการได้มีการส่งไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของลูกค้า/ผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการอนุญาต ซึ่งช่วยให้ระบบของเว็บไซต์ หรือผู้ให้บริการรู้จักบราวเซอร์ของท่าน และสามารถจับและจดจำข้อมูลบางอย่าง ซึ่งรวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รหัสในไฟล์คุกกี้จะทำให้เว็บไซต์รู้เพียงว่า ลูกค้า/ผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะ แต่จะไม่สามารถระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ไลน์ไอดี หรือข้อมูลอื่นของลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้ เว้นแต่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์ หรือตั้งค่ากำหนดในบราวน์เซอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เมื่อลูกค้า/ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯจะเก็บข้อมูลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการรายนั้นผ่านทางคุกกี้ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามลูกค้า/ผู้ใช้บริการสามารถที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในบราวน์เซอร์ของลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ www.aboutcookies.org
  บริษัทฯ จะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย โดยจะใช้เพื่อให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการสามารถ Sign in บัญชีของลูกค้า/ผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

7. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้สิทธิ ร้องขอ ระงับ หรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ หรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (Hugs Insurance Broker Co.,Ltd.)
สถานที่ติดต่อเลขที่ 231 อาคารฮักส์ชั้น 11 ห้องเลขที่ 1101 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2252 8988
Email address: info@hugsinsurance.com


scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+