loading
ความรู้ประกันเดินทาง ทำไมต้องทำประกันเดินทาง แบบประกันเดินทางแนะนำ

ทำไมต้องทำประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง, ประกันเดินทางออนไลน์, เปรียบเทียบประกันเดินทาง คุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายได้
ประกันเดินทาง, ประกันเดินทางออนไลน์, เปรียบเทียบประกันเดินทาง มีทั้งประกันท่องเที่ยวในประเทศ
และต่างประเทศ
ประกันเดินทาง, ประกันเดินทางออนไลน์, เปรียบเทียบประกันเดินทาง เลือกได้ทั้งรายวัน
รายเดือน และรายปี

แบบประกันเดินทางแนะนำ

ความรู้ประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรืออวัยวะ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ในกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาในการเดินทาง หรือทรัพย์สินเสียหาย ในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+