loading
ความรู้ประกันสะสมทรัพย์ ทำไมต้องซื้อประกันสะสมทรัพย์ ประกันสะสมทรัพย์แนะนำ

ทำไมต้องซื้อประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ สร้างความมั่นใจ

คุ้มครองชีวิต
และความมั่นคงให้คนที่เรารัก

ประกันสะสมทรัพย์ เป็นการลงทุนที่ไม่เสี่ยง

เก็บเงินไว้ใช้ในอนาคต
ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน

ประกันสะสมทรัพย์ ค่าเบี้ยไม่เสียเปล่า

ได้ทั้งเก็บออม
และลดหย่อนภาษี

ประกันสะสมทรัพย์แนะนำ

ความรู้ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ คือประกันชีวิตรูปแบบหนึ่ง ที่บริษัทประกันจะจ่ายคืนจำนวนเงินที่ตกลงไว้ให้กับผู้ทำประกันเมื่อมีชีวิตอยู่ครบตามกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย เป็นการออมที่ได้ผลตอบแทนที่มั่งคง และประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+