loading
ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง ทำแล้วดียังไง

ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง ทำแล้วดียังไง

เขียนเมื่อวันที่ 17/07/2021

ประกันอัคคีภัยคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง   

บ้านหรือที่อยู่อาศัยถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง การมีบ้านสักหลังนอกจากการตกแต่งให้สวยงามแล้ว ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าง ไฟไหม้ ดั่งคำสุภาษิตที่ว่า “โจรปล้น 10 ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” เพราะเหตุการณ์ไฟไหม้อาจทำให้คุณไม่เหลือแม้แต่ทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัย แต่ในปัจจุบันคุณสามารถกระจายความเสี่ยงให้แก่ตัวบ้านได้ด้วยการเลือกความคุ้มครอง อย่าง ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยคืออะไร 

ประกันอัคคีภัย คือ ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของบ้าน หรือทรัพย์สินจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊ส หรือภัยธรรมชาติ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะเน้นความคุ้มครองให้แก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าตัวบ้าน อาคาร เฟอร์นิเจอร์ ที่ได้รับความเสียหายตามวงเงินความคุ้มครอง โดยหากมีการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารหรือสถาบันการเงินจะต้องทำประกันอัคคีภัยบ้านตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สถาบันการเงินหรือธนาคาร โดยประกันอัคคีภัยจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

จำลองโมเดลบ้านที่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้

การจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้

ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน

ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยคุ้มครองความเสียหายจาก 

 • ไฟไหม้ที่เกิดจากการกระทำของคนอื่น  
 • การเกิดฟ้าผ่า 
 • การเกิดระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย 
 • ความเสียหายต่อเนื่องจากภัยอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

*สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภัยสังคม เช่น การจราจล การนัดหยุดงาน และภัยทางเคมี เช่น การระอุตามธรรมชาติ หรือ การระเบิดของหม้อน้ำ รวมถึงภัยอื่น ๆ 

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ความคุ้มครองประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินในลักษณะของที่อยู่ที่อาศัย เช่น ตัวบ้านทุกรูปแบบ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม อาคารตึกแถว คอนโดมิเนียม เป็นต้น โดยจะให้ความคุ้มครองประกันภัยจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากน้ำ (ไม่รวมกรณีน้ำท่วม) ที่ส่งผลให้ตัวบ้านเกิดความเสียหาย ความเสียหายจากวัตถุที่ตกมาจากอากาศยานหรือความเสียหายจากยานพาหนะ และสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ โดยทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้มีดังนี้ 

 • สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ห้องชุด อาคารชุด แฟลต คอนโดมิเนียม ไม่รวมรากฐานและที่ดิน
 • ทรัพย์สินหรือสิ่งที่สร้างให้ติดตรึงกับอาคาร เฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง

ประกันอัคคีภัยแบบพิเศษ

เป็นความคุ้มครองที่มีค่าเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงและมีการกำหนดเอาไว้ชัดเจน ซึ่งจะแบ่งความคุ้มครองดังนี้ 

ความคุ้มครองในรูปแบบชุมชนบ้านอยู่อาศัย : ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างของบ้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ โดยจำกัดวงเงินคุ้มครอง 

ความคุ้มครองในรูปแบบประหยัด : ให้ความคุ้มครองบ้านที่เกิดไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากน้ำ ที่ส่งผลให้ตัวบ้านเกิดความเสียหาย (ไม่รวมกรณีน้ำท่วม) ความเสียหายจากวัตถุที่ตกมาจากอากาศยานหรือความเสียหายจากยานพาหนะ โดยมีการกำหนดวงเงินความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันอย่างชัดเจน เป็นความคุ้มครองในรูปแบบประหยัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย กับค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 600 บาท โดยให้วงเงินความคุ้มครองตามลำดับชั้นของสิ่งปลูกสร้าง 

 • ความคุ้มครอง 600,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีต
 • ความคุ้มครอง 250,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 • ความคุ้มครอง 150,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่คอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ 

มือกำลังเอื้อมไปจับสัญญาณไฟไหม้

อุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟไหม้

 

ความคุ้มครองของประกันอัคคีภัย มีอะไรบ้าง

หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น ความคุ้มครองประกันอัคคีภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กำหนดเป็นมาตรฐานมีดังนี้ 

1.ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย จาก…

 • แรงระเบิด ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
 • ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเกิดแผ่นดินไหว
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเองเฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น หรือ การที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง

2.ฟ้าผ่า (ที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย)

3.แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากการเกิดแผ่นดินไหว

4.ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ความเสียหายจากน้ำที่ใช้ดับเพลิง ทรัพย์สินที่สูญหายขณะเกิดหรือหลังจากไฟไหม้ ความเสียหายจากระเบิดที่ระงับการขยายตัวของไฟ เป็นต้น 

สำหรับทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ตามมาตรฐานของประกันอัคคีภัยมี ดังนี้

 • สิ่งปลูกสร้าง หรือ ตัวอาคาร ไม่รวมรากฐานหรือที่ดิน
 • เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และ สิ่งที่สร้างให้ติดตรึงกับอาคาร
 • ทรัพย์สินที่มีมูลค่า เช่น เครื่องจักร การสต๊อคสินค้าสำหรับประกอบธุรกิจ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • ทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าสูงเช่น คอมพิวเตอร์ 

ข้อดีของประกันอัคคีภัยมีหลากหลาย กระจายความเสี่ยงในกรณีการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ และประกันอัคคีภัยยังมีความคุ้มครองให้เลือกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แนะนำควรเลือกทำประกันอัคคีภัยให้มีวงเงินความคุ้มครองเกิน 70% ของที่อยู่อาศัย เพื่อครอบคลุมมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภัยธรรมชาติ หรือ เหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ ฮักส์มีแผนประกันอัคคีภัยหลากหลายรูปแบบ ให้คุณเลือกประกันอัคคีภัย เปรียบเทียบความคุ้มครอง พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการเลือกทำประกันภัยบ้านและประกันอัคคีภัย ที่ตอบความต้องการในการรับความคุ้มครองและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ในการเลือกซื้อประกันภัยอีกด้วย สามารถโทรติดต่อฮักส์ได้ที่ 0 2975 5855

**ความคุ้มครองประกันอัคคีภัยอาจแตกต่างกันไปตามแผนประกันและบริษัทประกัน**

อ้างอิงข้อมูล : การประกันอัคคีภัย คปภ., ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด คปภ.


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#ประกันบ้านและทรัพย์สิน

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+