loading
ข้อควรรู้! เงื่อนไขประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี 2565

ข้อควรรู้! เงื่อนไขประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี 2565

เขียนเมื่อวันที่ 15/06/2021

ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่

การจ่ายภาษีถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรมองข้ามหรือละเลย เพราะภาษี (Tax) คือ เงินหรือสิ่งของอื่นที่รัฐหรือสถาบันปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่ารัฐเรียกเก็บจากผู้เสียภาษี ซึ่งภาษีประกอบด้วยภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องจ่ายกันทุกปี สำหรับคนไทยทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี จะต้องมีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีทางตรงซึ่งที่จัดเก็บตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์เงินสด ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ กรมสรรพากร

สำหรับประกันภัยสุขภาพที่สามารถนำมาลดย่อนภาษีได้ คือ ประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองในกรณีการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ รวทมถึงการสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก นอกจากนี้ยังมีประกันโรคร้ายแรง และประกันภัยการดูแลในระยะยาว และเพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ไม่เกิดปัญหาชวนปวดหัวตามมาภายหลัง ควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้วยตัวเองเกี่ยวกับแผนประกันและการลดหย่อนภาษี หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด เพราะหากพลาดไปแล้วนั่นหมายถึงการสูญเสียเงินไปโดยใช่เหตุ และอาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มครองในอนาคตได้  

ผู้ที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปีจะต้องมีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะมีการเสียภาษีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของตนเอง จะต้องนำเงินได้ทั้งปีมาหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนภาษีที่มีทั้งหมด หากรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่หากรายได้สุทธิเกิน 150,000 บาท จะต้องเสียภาษีในอัตราเริ่มต้นที่ 5% และสูงขึ้นตามอัตราภาษีแบบขั้นบันได แตกต่างกันออกไปตามที่กฏหมายกำหนด

“สำหรับสายรักสุขภาพ หรือ ผู้ที่ถือประกันสุขภาพ ก็สามารถยื่นขอลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 315 กำหนดให้ประชาชนสามารถนำเบี้ย ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้”

แบบฟอร์มประกันสุขภาพ พร้อมปากกา แว่น และหูฟังแพทย์

การทำประกันภัยสุขภาพ

เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 2564 ได้เท่าไหร่?

เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่และคู่สมรส

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 30,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และเงินฝากที่จ่ายไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันสุขภาพ ที่ลดหย่อนได้

 • การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจาก การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชย การทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การ สูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 • การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
 • การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

หลักเกณฑ์ : ผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกัน สุขภาพของตนเองตามที่จ่ายจริงแต่ ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำกับบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

เอกสารใบขอยื่นภาษีของต่างประเทศ

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีสำหรับตัวเองและครอบครัว

ผู้มีเงินได้ที่ประสงค์จะนำเบี้ย ประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษี ต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทสามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมสรรพากร โดยผู้มีเงินได้ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการขอลดหย่อนภาษี

หลายท่านอาจสงสัย การใช้สิทธิ์ยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้าง… ผู้มีเงินได้ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย โดยต้องมีข้อความอย่างน้อย ตามข้อ 3 เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 162) ดังนี้

 1. ชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 2. ชื่อ-นามสกุลของผู้จ่ายเบี้ยประกันภัย (ทุกคน)
 3. ชื่อ-ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้เอาประกันภัย
 4. จำนวนเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพตามข้อ 2
 5. จำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

หากผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันทำประกันสุขภาพสำหรับบิดามารดาต้องเฉลี่ยค่าเบี้ยประกัน จะหักลดหย่อนได้ไหม? คำตอบคือได้ กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันทำประกันสุขภาพสำหรับบิดา-มารดา ให้ผู้มีเงินได้ทุกคนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้โดยเฉลี่ยเบี้ยประกันภัยที่ผู้มีเงินได้ร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้ เช่น นาย A และนาย B มีการจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับบิดา-มารดาจำนวน 12,000 บาท จะสามารถหักค่าลดหย่อนได้คนละ 6,000 บาท

การเลือกทำประกันสุขภาพในปัจจุบันนอกจากจะสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนั้น การเลือกแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับคุณอย่าง ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย ประกันภัยสุขภาพ Viriyah Healthcare by BDMS ความคุ้มครองค่าห้องสูง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 700,000 บาทต่อปี* กับโรงพยาบาลในเครือ BDMS เบี้ยเริ่มต้นที่ 6,000 บาทต่อปี สามารถเข้าไปเปรียบเทียบแผนประกัน และเลือกซื้อประกันสุขภาพทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับตัวคุณได้แล้วผ่านฮักส์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2975 5855 ให้เรื่องการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณ

อ้างอิงข้อมูล:
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/88148/3-ephyaephr.pdf ,
https://www.rd.go.th/557.html ,
https://www.rd.go.th/60058.html

มองหาประกันสุขภาพที่ใช่ ใช้ลดหย่อนภาษีได้...ที่นี่


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ฮักส์ประกันสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+