loading
รักษาโควิด Home Isolation ประกันชดเชยรายได้หรือไม่

รักษาโควิด Home Isolation ประกันชดเชยรายได้หรือไม่

เขียนเมื่อวันที่ 25/08/2021

สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยสีเขียวรักษา Home Isolation 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศยังคงน่าเป็นห่วง รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน โรงพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนต้องเข้ารับการกักตัวตามสถานที่อื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลสนาม Hospitel หรือกักตัวที่บ้าน โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากแพทย์ก่อนว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียว

ลักษณะของผู้ป่วยสีเขียว

สายพันธุ์โควิด-19 มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้เป็นเดลตาทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงเวลาอันสั้น มีทั้งกลุ่มผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยแบ่งตามระดับอาการ ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวเองที่บ้านหรือในชุมชนได้คือผู้ป่วยสีเขียว เพราะอาการไม่น่าเป็นห่วงมาก อาการที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวมีดังนี้

 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • มีอาการป่วยน้อย ไม่มีเชื้อลงปอด หรือมีน้อยจนไม่มีทีท่าลุกลาม
 • สุขภาพโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรง มีเพียงอาการไข้เล็กน้อยร่วมกับอาการไอและเจ็บคอที่ไม่น่าเป็นห่วง
 • อาศัยอยู่คนเดียวหรือมีผู้ร่วมอาศัยด้วยน้อยและมีพื้นที่สำหรับกักตัว
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวาน

การรักษาแบบ Home Isolation เหมาะสำหรับผู้ป่วยสีเขียวเท่านั้น ควรให้แพทย์รับรองก่อนกักตัวเองที่บ้าน เพราะผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียวมีลักษณะอาการใกล้เคียงกันมาก ต่างกันที่ผู้ป่วยสีเหลืองจะมีไวรัสลงปอดและเสี่ยงอาการทรุด อาจจะมีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็วเป็นสัญญาณเริ่มต้น การตรวจโดยแพทย์จะช่วยคัดกรองระดับความรุนแรงของผู้ป่วยได้

แนวทางการรักษาตัวของผู้ป่วยสีเขียว

อุปกรณ์กักตัวช่วงโควิด-19

อุปกรณ์กักตัวการรักษาแบบ Home Isolation

การรักษาตัวด้วยตนเองของผู้ป่วยสีเขียวมีอยู่ด้วยกันหลัก ๆ 2 วิธี คือ Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งแตกต่างกัน ดังนี้

 • การกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

เป็นการกักตัวกรณีที่ในชุมชนมีผู้ป่วยโควิดจำนวนมาก แต่อาการไม่หนัก จึงเห็นควรให้มีการตั้งโรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอยภายในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีพื้นที่ในการกักตัว

 • การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

เป็นการกักตัวแบบเดี่ยวเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อาศัยอยู่คนเดียว หรือมีพื้นที่กักตัวแยกจากผู้อื่น ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล

 

ก่อนการกักตัวทั้งในชุมชนและที่บ้าน ผู้ป่วยจะต้องมีการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ก่อนเสมอ เมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโควิดที่มีอาการน้อยและสามารถรักษาตามอาการด้วยตนเองได้ ต้องยื่นเรื่องขอเป็นผู้ป่วย Home Isolation ดังนี้

 • นำใบตรวจ RT-CPT มายื่นเป็นหลักฐาน

ผลตรวจแบบ RT-PCR จะมีความน่าเชื่อถือที่สุดเพราะตรวจผ่านแล็ป ผู้ป่วยบางคนอาจตรวจด้วยชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test Kit: ATK) แล้วผลตรวจเป็นบวก แต่ก็ควรตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR อีกครั้งหนึ่งเพื่อความน่าเชื่อถือ และใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอกักตัวและขอเคลมประกัน 

 • ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับอุปกรณ์กักตัว

การติดต่อหน่วยงานสามารถทำได้สะดวกผ่านสมาร์ทโฟน เบื้องต้นควรติดต่อ Home Isolation ของสปสช. หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร 1330 หากไม่สะดวกอาจพิจารณาติดต่ออาสาใกล้บ้านแทนได้ เพื่อขอรับอุปกรณ์ในการกักตัว 

 • รอรับอุปกรณ์กักตัวที่บ้าน

เมื่อติดต่อขอกักตัวที่บ้านแบบ Home Isolation ได้แล้ว จะมีอุปกรณ์จำเป็นในการกักตัวที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ยาในการรักษา เช่น ยาลดไข้ ยาฟาวิพิราเวียร์ แคปซูลสกัดจากฟ้าทะลายโจร

ผู้ป่วยจะได้รับอุปกรณ์จำเป็นที่เพียงพอต่อการกักตัว 14 วัน ซึ่งในระหว่างกักตัวจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • กักตัวอยู่ในบริเวณที่พัก หากต้องใช้ห้องส่วนรวม เช่น ห้องน้ำ ให้เช็ดแอลกอฮอล์ทุกที่ที่สัมผัส
 • เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยหากมีความจำเป็นต้องพบปะกับผู้อื่น
 • ห้ามเยี่ยมเด็ดขาดหากไม่มีกิจจำเป็น
 • แยกของใช้ออกจากผู้อื่น 
 • ตรวจวัดไข้เป็นประจำ รับประทานยาตามแพทย์สั่ง และวิดีโอคอลแจ้งอาการวันละ 2 ครั้ง หรือตามแพทย์กำหนด

การรักษาตัวอย่างถูกวิธีช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อคนรอบข้าง เพราะฉะนั้นผู้ป่วยควรกักตัวอย่างเคร่งครัดจนมั่นใจว่าหายดีแล้ว จึงกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัว

การคุ้มครองผู้ป่วยสีเขียวของประกันภัย

ผู้ป่วยที่รักษาแบบ Home Isolation สามารถเคลมประกันได้ หลายคนที่รักษาโดยวิธีการนี้มีความกังวลว่าหากเป็นผู้ป่วยสีเขียวที่กักตัวที่บ้าน Home Isolation เบิกประกันได้ไหม ล่าสุดคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกมาชี้แจงกรณีนี้แล้วว่าผู้ป่วยแบบ Community Isolation และ Home Isolation ทางคปภ. มีมติให้สามารถเคลมประกันได้ด้วยเงื่อนไข ดังนี้

 • ขยายความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการรักษาที่ Hospitel โรงพยาบาลสนาม Community Isolation และ Home Isolation เหมือนการรักษาผู้ป่วยนอก ทั้งในกรณีพบเชื้อโควิด-19 จนถึงการรักษาระยะสุดท้าย
 • ขยายความคุ้มครองจากการฉีดวัคซีนโควิด โดยต้องเป็นวัคซีนที่กระทำโดยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  วัคซีนที่ใช้ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีผลเคลมประกันภัยเหมือนประกันภัยที่คุ้มครองการฉีดวัคซีนทั่วไป
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินชดเชยตามที่กรมธรรม์คุ้มครอง แม้จะรักษาแบบ Community Isolation และ Home Isolation 
 • เงินประกันภัยที่ได้รับ รวมถึงค่าสินไหมทดแทนจะไม่เกินจำนวนเงินที่กรมธรรม์กำหนด

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานอกเหนือจากโรงพยาบาลสามารถยื่นขอเคลมประกันภัยได้ โดยการใช้ผลตรวจ RT-CPC ที่ได้รับการรับรองแล้วติดต่อผ่านตัวแทน โบรกเกอร์ประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยโดยตรง

การขยายความคุ้มครองในการเคลมประกันภัยสำหรับผู้ป่วย Home Isolation เป็นผลดีอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่เตียงของหลายโรงพยาบาลเต็ม ความคุ้มครองที่ขยายจึงครอบคลุมผู้ป่วยได้มากขึ้น การมีประกันภัยโควิดเป็นประโยชน์มากในเรื่องของค่ารักษาและเงินชดเชย บางแผนประกันภัยคุ้มครองแบบเจอ จ่าย จบ อาทิเช่น ประกันภัยโควิด VSafe Extra (แผน 1) รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ 5,000 บาท พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากกรณีแพ้วัคซีน 30,000 บาท* ภาวะโคม่าผลกระทบจากการฉีดวัคซีน รับสูงสุด 1,000,000 บาท* ชดเชยรายได้จากการรักษา IPD จากกรณีแพ้วัคซีน 1,000 บาท/วัน (สูงสุด 14 วัน) กับค่าเบี้ยประกันภัย 799 บาท/ปี เหมาะสำหรับช่วงที่โควิดระบาดและมีการทยอยฉีดวัคซีนโควิดอย่างในตอนนี้ ผู้ที่สนใจสามารถปรึกษาฮักส์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Line หรือโทร 0 2975 5855

อ้างอิงข้อมูล: ไทยโพสต์, ศูนย์ข้อมูลโควิด-19, เพชรเวช 

 

#HUGS

#LifeALife LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันภัยโควิด

#ประกันภัยโควิด-19

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
 • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
 • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
 • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
 • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
 • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
 • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
 • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
 • tiba
+