loading
รวมข้อมูลประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี 2565 เอกสารต้องพร้อม

รวมข้อมูลประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี 2565 เอกสารต้องพร้อม

เขียนเมื่อวันที่ 16/07/2021

มนุษย์เงินเดือนควรรู้ เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 2565 ได้เท่าไหร่

สำหรับมนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้ที่รู้ตัวว่ามีรายได้เข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี และกำลังไล่ทบทวนว่า มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ รู้หรือไม่ว่า เบี้ยประกันก็สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประกันชีวิต หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ นอกจากนี้เบี้ยประกันภัยสุขภาพก็เป็นรายจ่ายอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในรายการลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากร 

แต่สิทธิลดหย่อนภาษี 2565 บางรายการมีการปรับเงื่อนไขบางอย่าง และเพื่อให้มนุษย์เงินเดือนได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มาดูกันว่า เบี้ยประกันลดหย่อนภาษี 2565 และเอกสารลดหย่อนภาษีประกันภัยสุขภาพที่ใช้ประกอบการยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2565 มีอะไรบ้าง

ประกันภัยสุขภาพแบบไหน สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

หลายคนสงสัยว่า เมื่อประกันภัยสุขภาพสามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ แล้วเบี้ยประกันภัยสุขภาพแบบไหนถึงเข้าตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เนื่องจากปัจจุบันมีประกันภัยสุขภาพหลากหลายแบบ แตกต่างที่แผนความคุ้มครองเท่านั้น คำตอบ ประกันภัยสุขภาพที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ต้องมีความคุ้มครอง ดังนี้

แบบประกันสุขภาพตัวเองที่นำมาลดหย่อนภาษี

(1) เป็นประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ รวมถึงมีการชดเชยกรณีทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ เพราะอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

(2) ประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก

(3) ประกันภัยโรคร้ายแรง

(4) ประกันภัยการดูแลระยะยาว

แบบประกันสุขภาพของบิดามารดาที่นำมาลดหย่อนภาษี

(1) เป็นประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือจ่ายเงินชดเชยจากการเจ็บป่วยทั่วไป

(2) เป็นประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือจ่ายเงินชดเชยจากกรณีอุบัติเหตุ

(3) ประกันภัยโรคร้ายแรง

(4) ประกันภัยการดูแลระยะยาว

 

เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 2565 ได้เท่าไหร่

หมอกับแผนประกันภัยสุขภาพ

ประกันภัยสุขภาพผู้ช่วยด้านภาษี

เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง 

สามารถนำค่าเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จากเดิมให้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี

เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้คุณพ่อหรือคุณแม่ของเราต้องมีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท และผู้ยื่นภาษีต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าพี่น้องร่วมกันทำประกันสุขภาพให้บิดามารดา เวลาแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจะได้สิทธิลดหย่อนเท่า ๆ กัน แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างที่ 1

กรณีมีพี่น้อง 2 คน ร่วมกันทำประกันภัยสุขภาพให้บิดามารดา เมื่อถึงเวลายื่นภาษี 2564 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ไม่เกินคนละ 7,500 บาท 

ตัวอย่างที่ 2

กรณีพี่น้อง 3 คน ช่วยกันจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพให้บิดามารดา แต่ปรากฎว่า น้องคนที่ 3 เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลา 8 เดือนในปีภาษีนั้น ทำให้น้องคนที่ 3 ไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากกรมสรรพากร ระบุแหล่งที่มาของเงินได้ว่า “ผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน เป็นผลให้พี่คนโตและคนรองได้สิทธิลดหย่อนคนละ 7,500 บาท” 

นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพของบิดามารดาคู่สมรสมาใช้ลดหย่อนได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้เท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษี 2565 มีอะไรบ้าง

ในการยื่นภาษี 2565 ผู้มีรายได้ต้องกรอกใบ ภ.ง.ด.91 และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ก่อนนำไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่ ให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นภาษีแทน หรือยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง โดยเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

(1) เอกสารแสดงรายได้หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ

(2) หากมีรายได้หลายช่องทางต้องเตรียมเอกสารแสดงการหักภาษีของหน่วยงานที่จ้าง

(3) รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี อย่างค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา หรือบุตร เป็นต้น

(4) เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี อาทิ จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้ยประกันชีวิต หรือประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น

เอกสารลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ มีอะไรบ้าง

สำหรับเอกสารที่ใช้ยื่นลดหย่อนภาษีประกันภัยสุขภาพ คือ หนังสือรับรองของผู้ชำระเบี้ยประกันจากบริษัทประกันภัยที่ออกให้ผู้มีรายได้นำมาลดหย่อนภาษี โดยหนังสือรับรองต้องมีข้อความต่อไปนี้

(1) ชื่อ-นามสกุล พร้อมเลขประจำตัวประชาชน

(2) ชื่อ-ที่อยู่ กับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกัน

(3) จำนวนเบี้ยประกันสุขภาพ

(4) จำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

ทั้งนี้ผู้ทำประกันภัยสามารถขอหนังสือรับรองของผู้ชำระเบี้ยประกัน เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางที่บริษัทประกันภัยกำหนด อย่างเว็บไซต์ หรือ LINE Official เป็นต้น

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำประกันภัยสุขภาพไว้ ไม่ว่าเป็นของตัวเองหรือของบิดามารดา และต้องการใช้ประกันภัยสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี อย่าลืมขอหนังสือรับรองของผู้ชำระเบี้ยประกัน และสำหรับใครที่กำลังมองหาแผนประกันภัยสุขภาพไว้เพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล หรือลดหย่อนภาษี 2565 แต่ไม่รู้ว่าควรเลือกประกันภัยสุขภาพแบบไหนดี ฮักส์พร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา พร้อมเปรียบเทียบแผนประกันภัยแต่ละแบบเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นของผู้ทำประกันภัย ติดต่อฮักส์ได้ที่ 0 2975 5855 หรือติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ hugsinsurance.com

อ้างอิงข้อมูล: กรมสรรพากร


#HUGS

#LifeALife

#LifeIsAllRight

#ฮักส์เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์

#ง่ายทุกการใช้ชีวิต

#ฮักส์จริงใจใส่ใจดูแลคุณ

#หมดห่วงเรื่องสุขภาพให้ฮักส์ดูแลคุณ

#ประกันสุขภาพ

#ฮักส์ประกันภัยสุขภาพ

ช่องทางเป็นเพื่อนกับฮักส์

Facebook : HUGS Insurance
Line : HUGS Insurance

scroll top
ติดตาม "HUGS"
ช่องทางชำระเงิน
  • ชําระเงินผ่านบัตร visa, visa payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร mastercard, mastercard payment
  • ชําระเงินผ่านบัตร jcb, jcb payment
  • ชําระเงินผ่าน unionpay, unionpay payment
  • ชําระเงินผ่าน discover, discover payment
  • ชําระเงินผ่าน american express, american express payment
  • ชําระเงินผ่าน diners club, diners club payment
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, oic certificate
  • ประมวลผลบนระบบคลาวด์, aws, amazon-web-services รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ https, ssl certificate https
  • tiba
+